Τελευταία νέα του ΣΕΠΟΧ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) σας προσκαλεί σε ανοικτή Σύσκεψη για την Συμμετοχική Συμβολή στην ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Aμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα
30-31 Μαΐου 2017, 16.30 - 20.30
Ο Σκοπός

Ο σκοπός της ανοικτής σύσκεψης είναι η συμμετοχική συμβολή στη διαμόρφωση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής σε προπαρασκευαστικό στάδιο, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας σε αυτή, την κρίσιμη εποχή με την διατύπωση σκέψεων, προβληματισμών ,εκτιμήσεων και προτάσεων και την ανάπτυξη ουσιαστικού και δημιουργικού διαλόγου,
Σύμφωνα με τον Νόμο «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» «Η Εθνική Χωρική Στρατηγική αποτελεί κείμενο αρχών και περιλαμβάνει: βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, τους βασικούς άξονες, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης και των επιμέρους φορέων της, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόμενης ανάπτυξης. Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις της ανοικτής σύσκεψης θα συμβάλλουν στην προσέγγιση τους σε ότι αφορά στα θέματα που αναφέρονται στον Νόμο και τα οποία θα αποτελέσουν τις ενότητες της παρούσας ανοικτής σύσκεψης καθώς και σε όποια άλλα θέματα προταθούν. Η υιοθέτηση κατά το δυνατό της συμμετοχικής προσέγγισης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε προπαρασκευαστικό στάδιο και στο επίπεδο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει θετικά στην τελική διατύπωση της, μέσα από την συλλογή ιδεών, νέας γνώσης, ανταλλαγής απόψεων, την κατανόηση της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης τους, συνεισφέροντας στην προοπτική της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας και πιθανά στην διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και αξιών θέτοντας τα θεμέλια της συνεργασίας στην ελληνική κοινωνία.
Κατεβάστε το τελικό Πρόγραμμα της Σύσκεψης σε μορφή .pdf

Σύνοδος Συμβουλίου της Ευρώπης
των Υπουργών υπεύθυνων για το Χωρικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό

16η συνεδρία, Ναύπλιο, 17 Ιουνίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ N.1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΝΑΥΠΛΙΟΥ:

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΜΕΙΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ οι υπεύθυνοι για το χωρικό σχεδιασμό των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη συνάντησή μας στο Ναύπλιο, στην Ελλάδα, στις 17 Ιουνίου 2014, με πρόσκληση του Έλληνα συναδέλφου μας κ.Γιάννη Μανιάτη, για τη 16η συνεδρία της Συνόδου του Συμβουλίου μας της Ευρώπης
ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ στις Κατευθυντήριες Αρχές που αφορούν στις διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού και στις πρωτοβουλίες που έχουν επιπτώσεις σε ένα χωρικό πεδίο, στον πληθυσμό του και στην ποιότητα ζωής σ' αυτό, αρχές που περιλαμβάνονται στην Οδηγία Rec(2002)1 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης περί των Κατευθυντηρίων Αρχών για τη Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΨΗΝ τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόσβαση σε Επίσημα Έγγραφα (STE No 205) και το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (STE No 207)
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠ' ΟΨΗΝ τον ορισμό του Συμμετοχικού Σχεδιασμού στην Ορολογία του CEMAT ως "μία ειδική μορφή των δράσεων σχεδιασμού που αναλαμβάνουν οι δημόσιες αρχές ιδίως σε τοπικό επίπεδο, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία του σχεδιασμού"
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ για την ευκαιρία που μας παρέχεται, κατά την παρούσα 16η σύνοδο η οποία συνήλθε με πρόσκληση του Έλληνα συναδέλφου που μας φιλοξενεί, να συζητήσουμε το θέμα "Προάγοντας την τοπική δημοκρατία στο χωρικό σχεδιασμό"

Ι. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

α. Η πρόσφατη δημοσιονομική και οικονομική κρίση, καθώς και η επιταχυνόμενη παγκοσμιοποίηση, αποκάλυψαν τις ευπάθειες των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Σοβαρές επιπτώσεις είναι πλέον εμφανείς σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, με την σημαντική διεύρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
β. Παρομοίως, παράγοντες όπως οι δημογραφικές μεταβολές, με διαφοροποιημένη κατανομή μεταξύ των διαφόρων περιοχών, η κλιματική αλλαγή και η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδιασμού επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σε βαθμό ασυνήθιστο έως τώρα και δημιουργούν ισχυρή επιχειρηματολογία υπέρ του συμμετοχικού σχεδιασμού.
γ. Ταυτοχρόνως, η ανάπτυξη της "ψηφιακής κοινωνίας", όπως αποτυπώνεται στη ραγδαία αύξηση των αριθμού των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει διευρύνει εξαιρετικά τη δυνατότητα και το αντικείμενο όσων συμμετέχουν, έξω από τους παραδοσιακούς στίβους της δημοκρατικής αντιπαράθεσης, στη διαβούλευση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
δ. Οι πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης, όπως και άλλες δημόσιες πολιτικές, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων και στην ποιότητα της διαβίωσής τους. Κατευθύνουν και υποστηρίζουν τις επιλογές που αφορούν στο χώρο όπου οι άνθρωποι διαμένουν, στο χώρο όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν, στον τρόπο με το οποίον οι δημόσιες υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες κατανέμονται στις διάφορες περιοχές και στον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτές.
ε. Αυτές οι πολιτικές υπόκεινται σε δημόσια εξέταση και σε δημόσιο απολογισμό όμοια όπως άλλες δημόσιες πολιτικές. Οφείλουν να είναι - και να είναι εμφανές ότι είναι- διαφανείς, κατάλληλες και αποτελεσματικές, με όρους δημόσιας συμμετοχής και δημιουργίας της κατάλληλης ανταπόκρισης στις οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις
ζ. Με όλα τα μέσα , διαπιστώνουμε μια βασική απαίτηση για διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, για διεύρυνση της δημόσιας συμμετοχής και πλήρη απολογισμό εκ μέρους εκείνων που ασκούν δημόσια εξουσία.
η. Τα νομοθετήματα και οι πολιτικές των Κρατών μελών μας που αφορούν στη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, η εμπέδωση και κοινή αποδοχή των οποίων θα διευκολύνει τη διάδοση ορθών πρακτικών και θα βελτιώσει τη δημοκρατική ποιότητα των διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού.
ΙΙ. ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Α. Η συμμετοχή του κοινού είναι σημαντική

1. Ο χωρικός σχεδιασμός οφείλει να διαχειριστεί συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη χρήση του χώρου, μέσω ισορροπημένων και δίκαιων διευθετήσεων, τροποποιήσεων και συμβιβασμών.
2. Η συμμετοχή του κοινού επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη και παράγοντες να εμπλακούν σε μία διαδικασία αμοιβαίας αποδοχής και συνδυασμού των διάφορων συμφερόντων, μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο κανόνων.
3. Η δημόσια συμμετοχή, με την όλη ποικιλομορφία της, στοχεύει να ενημερώσει τους πολιτικούς υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων, σχετικών με τις πολιτικές του χωρικού σχεδιασμού, σύμφωνα με δημοκρατικούς κανόνες.
4. Η δημόσια συμμετοχή επιτρέπει να κοινοποιηθούν και να τύχουν της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής υποστήριξης οι σκοποί και οι επιδιώξεις της πολιτικής χωρικού σχεδιασμού .
5. Η δημόσια συμμετοχή επιτρέπει στις κοινότητες να αναπτύξουν και να ακολουθήσουν ένα κοινό όραμα για το χώρο τους και ενισχύει την αίσθηση τους ότι ανήκουν σε ένα τόπο κοινό για όλους.
6. Ιδιαιτέρως, προκειμένου για χωρικά σχέδια που αφορούν περιοχές σε οικονομική παρακμή ή απαξίωση , και ιδιαιτέρως υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, η δημόσια συμμετοχή μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή.

Β. Ποιοί θα πρέπει να συμμετέχουν

7. Οι παράγοντες που εμπλέκονται, ατομικά ή συλλογικά, στη δημόσια συμμετοχή στο χωρικό σχεδιασμό έχουν διακριτά χαρακτηριστικά, αντιλήψεις και κίνητρα συμμετοχής.
8. Οι διαδικασίες θα πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα, στις τοπικές αρχές των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και στις ενδιαφερόμενες ομάδες να εκφράζονται πλήρως, αλλά και συντεταγμένα.
9. Οι διαδικασίες θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλους, όσους επηρεάζονται από ή έχουν συμφέροντα σχετικά με ένα σχέδιο, να συμμετέχουν.
10. Η δημόσια συμμετοχή δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε όσους διαμένουν σε μία δεδομένη περιοχή, αλλά να είναι ανοιχτή σε πρόσωπα και ομάδες που έχουν συμφέρον σχετικό με το σχέδιο ή τη διαδικασία, όπως επί παραδείγματι στην επιχειρηματική κοινότητα, στους χρήστες των υπηρεσιών, σε εκείνους που ενδεχομένως θίγονται ή εκτιμούν ότι θα θιγούν αμέσως ή εμμέσως από τις συνέπειες του σχεδίου ή της διαδικασίας, σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές οργανώσεις.
11. Σε περίπτωση που ο χωρικός σχεδιασμός σε μία δεδομένη χώρα έχει ή κατά πάσα πιθανότητα θα έχει διασυνοριακή επίδραση, οι πληθυσμοί και οι αρχές των γειτονικών χωρων θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται και να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία της δημόσιας συμμετοχής.
12. Προκειμένου να βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των συμμετοχικών διαδικασιών, είναι σημαντικά τόσο τα κίνητρα όσο και οι ικανότητες για συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού και προς αυτό απαιτείται να του παρασχεθεί επαρκής και έγκαιρη πληροφόρηση. Για τον σκοπό αυτό, ειδική κατάρτιση στην επικοινωνία, και δεξιότητες σε θέματα συμμετοχής και λήψης αποφάσεων θεωρούνται χρήσιμα.
13. Μέτρα προς την σχετική συνειδητοποίηση των παραπάνω από ομάδες της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της διαδικασίας.
14. Σημαντικό είναι, τα άτομα λήπτες αποφάσεων ή τα όργανα με εξουσία λήψης αποφάσεων να καθίστανται διαθέσιμα για ερωτήσεις και διάλογο με το κοινό, κατά τον προσφορότερο τρόπο, πριν λάβουν οιαδήποτε οριστική απόφαση.

Γ. Τρόποι της συμμετοχικής διαδικασίας

15. Οι τρόποι της συμμετοχικής διαδικασίας μπορεί να ποικίλλουν, σε συνάρτηση με το χωρικό στόχο των σχεδίων, το επίπεδο του σχεδιασμού και το μέγεθος των πληθυσμών που αφορά, καθώς και σε συνάρτηση με τη διοικητική δομή και το βαθμό αποκέντρωσης.
16. Οι μέθοδοι δημόσιας συμμετοχής επιβάλλεται να είναι ευαίσθητοι στις τοπικές ιδιαιτερότητες και να λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά, πολιτιστικού, κοινωνικού, οικονομικού, ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
17. Η δημόσια συμμετοχή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού ως ουσιαστικό στοιχείο του, κατά το δυνατόν από το στάδιο σύλληψης του σχεδίου και έως την ολοκλήρωσή του, καλύπτοντας κατά το δυνατόν και τις φάσεις εφαρμογής και αξιολόγησής του.
18. Οι διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού θα πρέπει να διεξάγονται με τρόπο διαφανή, συμμετοχικό και υποκείμενο σε έλεγχο από τους ενδιαφερόμενους.
19. Είναι σημαντικό, πολεοδόμοι και χωροτάκτες με επαρκείς δεξιότητες σε ρόλο διοργανωτή συμμετοχικών διαδικασιών, να παρέχουν επαγγελματική τεχνική υποστήριξη, ώστε να καλύπτεται η πιθανή σχετική ανεπάρκεια των συμμετεχόντων από την πλευρά του κοινού, και να είναι εφικτή η καλλίτερη παρουσίαση των επιχειρημάτων και των προτάσεών τους.
20. Τόσο οι πολεοδόμοι - χωροτάκτες, όσο και οι υπεύθυνοι χάραξης σχετικών πολιτικών, θα πρέπει να θεωρούν τη δημόσια συμμετοχή ως μέσο βελτίωσης και επικύρωσης της εργασίας τους, και όχι ως ένα εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της.
21. Οι τοπικές αρχές στα διάφορα επίπεδα πρέπει να εμπλέκονται στο συμμετοχικό σχεδιασμό τόσο ως υπεύθυνες για τη διαδικασία, όσο και ως ενδιαφερόμενοι συμμέτοχοι. Αυτές οι αρχές πρέπει να κατέχουν ή να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κατανόηση του συγκεκριμένου πλαισίου και θέματος, δεξιότητες επικοινωνίας, τεχνική υποστήριξη και διαθεσιμότητα χρόνου.
22. Ένα δημόσιο σώμα ή αρχή που αναγνωρίζεται ως αμερόληπτο και αξιόπιστο θα μπορούσε να παρακολουθεί και να ελέγχει τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού ώστε να διασφαλίζει ότι είναι ανοικτή, δίκαιη, προσιτή σε όλους και απροκατάληπτη.
23. Ένα προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής δημόσιας συμμετοχής είναι το να διατίθεται και να είναι προσιτή επαρκής και έγκαιρη πληροφόρηση.
24. Η πληροφόρηση πρέπει επίσης να καλύπτει τους επιδιωκόμενους στόχους, δράσεις και μέτρα εφαρμογής, τη χρηματοδότησή τους και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής σύμφωνα με τις προτάσεις των χωρικών σχεδίων.
25. Η πληροφόρηση πρέπει να είναι κατανοητή σε όσους έχουν κάποιο σχετικό ενδιαφέρον και θέλουν να λάβουν μέρος στο σχεδιασμό, να έχει λογική συνοχή, να είναι απροκατάληπτη και ανοιχτή σε κριτική.
26. Ευαίσθητες πληροφορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, τα δικαιώματα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ιδιωτών επιτρέπεται να μην δημοσιοποιούνται. Το γεγονός ότι ορισμένες πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται ούτε καθίστανται διαθέσιμες, θα πρέπει πάντως να γίνεται δημοσίως γνωστό.
27. Όλα τα επίπεδα των δημοσίων αρχών που εμπλέκονται στο χωρικό σχεδιασμό θα πρέπει να μεταδίδουν πληροφορίες και να παρέχουν εξηγήσεις εγκαίρως, σχετικά με τα σημαντικότερα σχέδια στα όρια της περιοχής ευθύνης των, την όποια πρόοδο, και τις μείζονες τροποποιήσεις αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί.
28. Η πληροφορία μπορεί να διατίθεται με ποικίλους τρόπους και με ένα ευρύ φάσμα μέσων - δημοσιεύσεις, συναντήσεις, ταχυδρόμηση πληροφοριών, δημόσιες ακροάσεις, διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.
29. Θα πρέπει πάντως να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνοι που έχουν δυσκολία στην πρόσβαση ή τη χρήση ψηφιακών και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.
30. Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση για την δυνατότητα προσφυγής σε δικαστική διαδικασία σε όποιους έχουν αντιρρήσεις για συγκεκριμένη απόφαση, η οποία αφορά τη στρατηγική, τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα της δημόσιας συμμετοχής.
31. Ο χρόνος διεξαγωγής και οι φάσεις της δημόσιας συμμετοχής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τη διαχείρισή τους ως σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας. Θα πρέπει ο χρόνος να είναι επαρκής, ώστε να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή της πληροφορίας και να διευκολύνεται ο διάλογος, ταυτοχρόνως όμως και να καταλήγει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λήψη αποφάσεων.

Δ. Αποτελέσματα και παρακολούθηση

32. Τα παράγωγα της συμμετοχής - σχόλια που υποβλήθηκαν, αντιρρήσεις που προβλήθηκαν, συμπληρωματικές ή εναλλακτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν κλπ - πρέπει να δημοσιοποιούνται, ανεξαρτήτως του αν οδήγησαν ή όχι σε αλλαγές ή σε προσαρμογές των αρχικών σχεδίων. Οποτεδήποτε τα παράγωγα δεν λαμβάνονται υπόψη, επιβάλλεται αιτιολόγηση.
33. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική προκειμένου να προάγεται η αίσθηση χρησιμότητας για όσους συμμετείχαν και να ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης στην πλευρά των ειδικών του σχεδιασμού και των σωμάτων λήψης των αποφάσεων.
34. Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί, ιδίως σχετικά με την ενίσχυση της ικανότητας των δημοκρατικών τοπικών θεσμών και φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, οι τεχνικές επικοινωνίας, και τα μέσα ενίσχυσης της συλλογικής έκφρασης του κοινού, θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας, να διαδίδονται, και να λαμβάνονται υπόψη στον χωρικό σχεδιασμό που ακολουθεί.

ΙΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ

να ακολουθούμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων μας, σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, και να προάγουμε την εφαρμογή τους στα περιφερειακά και τοπικά επίπεδα.

 Κατεβάστε την Διακήρυξη (pdf, 30ΚB)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) μας προσκαλεί στην Εσπερίδα με θέμα: « Τα σύγχρονα χωρικά και οικιστικά διλήμματα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού ζητήματος»Στις μέρες μας ποικίλες κοινωνικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχουν ως αντίκτυπο φαινόμενα όπως η κινητικότητα πληθυσμιακών ομάδων η οποία εντείνεται σε συνθήκες κρίσης και με τις μετακινήσεις των προσφύγων από τις εστίες πολέμου), η περαιτέρω μείωση των ήδη χαμηλών εισοδημάτων ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού κοινωνικών ομάδων, η φτωχοποίηση προκαλώντας μια συνολικότερη ανάγκη για επαναδιερεύνηση κομβικών ζητημάτων όπως:
 • Κοινωνική Συνοχή και Παραγωγική Ανασυγκρότηση,
 • Ποιότητα ζωής,
 • Προγραμματισμός - Σχεδιασμός
 • Διακυβέρνηση/Αρχές χωρικής δικαιοσύνης, «ανθεκτικότητα».
Η χωρική θεώρηση δεν είναι δυνατόν να μείνει αμέτοχη απέναντι στα κομβικά αυτά ζητήματα Ο χωρικός σχεδιασμός - αποτέλεσμα και πρόταση της χωρικής θεώρησης - οφείλει να λάβει υπ΄ όψη όλες τις κοινωνικο - οικονομικές παραμέτρους, καθώς και τις συμβολικές και πραγματικές χωρικές διαστάσεις του αστικού και περιφερειακού χώρου και της διακυβέρνησης συνολικότερα Στο πλαίσιο αυτό στόχος της εσπερίδας είναι μια πρώτη προσέγγιση των παρακάτω ζητημάτων
 • Ποια μπορεί να είναι η συμβολή του χωρικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου των μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων ,των προσφυγικών ροών.
 • Πως προσεγγίζονται θεωρητικά οι έννοιες της «Προσαρμογής» σε νέες συνθήκες και της «ανθεκτικότητας».
 • Είναι εφικτή η ανάπτυξη μιας στρατηγικής αλλά και επιχειρησιακού προγράμματος για να αντιμετωπιστούν τα νέα αστικά ζητήματα, κοινωνική στέγαση, κοινωνική ένταξη, πολυπολιτισμική πόλη - Χωρικές «εκτροπές» - γκέτο, κοινωνική και χωρική περιθωριοποίηση την περίοδο της οικονομικής κρίσης Κατεβάστε τη πρόσκληση (PDF, 112ΚB)


Η παρουσία μας, θα είναι τιμή για το ΣΕΠΟΧ

Ας είμαστε όλες/οι 12 Δεκεμβρίου 2016 17.00-20.00 Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων Ακαδημίας 50 Αίθουσα Κ. Καβάφη

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151
aurakuriop@gmail.com

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ


ΕΣΠΕΡΙΔΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) σας
προσκαλεί στην εκδήλωση του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας
ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, αφιερωμένης για το 2016 στην «ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»
8 Νοεμβρίου 2016 16.00-20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠ
Πατησίων κτήριο Αβέρωφ
Αθήνα

Με εκτίμηση
για τον ΣΕΠΟΧ

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151
aurakuriop@gmail.com

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ),μας προσκαλεί όλες και όλους στην εκδήλωση του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, για να υπενθυμίζει τη συνεισφορά της στην ποιότητα ζωής. Για το 2016 αφιερώνεται στην Τοπική Δημοκρατία στο Χωρικό Σχεδιασμό.

Ο σκοπός της Εσπερίδας είναι, η ανάπτυξη ουσιαστικού και δημιουργικού διαλόγου για την εμβάθυνση των Συμμετοχικών Διαδικασιών στο Χωρικό Σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπ' όψη, τη Διακήρυξη του Ναυπλίου «Προάγοντας τη Τοπική Δημοκρατία στο Σχεδιασμό», την αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και της συμμετοχικής δημοκρατίας που αυτή εισάγει, μέσα από τις εμπειρίες όλων όσων εμπλέκονται κατά την εκπόνηση και έγκριση των πολεοδομικών χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών.

Πλαίσιο διαλόγου

 • Κατευθυντήριες αρχές της Διακήρυξης του Ναυπλίου-Σχολιασμός.
 • Αναφορά και αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την συμμετοχή του κοινού στον χωρικό σχεδιασμό.
 • Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των Συμμετοχικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού και εντοπισμός των προβλημάτων τα προηγούμενα χρόνια άλλα και στις πρόσφατες συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης.
 • Αποτίμηση των θεσμών της Συμμετοχικής Δημοκρατίας που αυτή εισάγει.
 • Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ουσιαστικού συμμετοχικού διαλόγου, διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών, ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Εκτιμήσεις και προτάσεις για την εμβάθυνση των Συμμετοχικών διαδικασιών είτε θεσμικά είτε και με νέους τρόπους οργάνωσης τους.

Η ενεργός παρουσία όλων μας, θα συμβάλει στην ανανέωση της δυναμικής της Παγκόσμιας Ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ αλλά θα είναι και τιμή για όλους μας ως μέλη του ΣΕΠΟΧ.

Με εκτίμηση
για τον ΣΕΠΟΧ

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151
aurakuriop@gmail.com

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ, βάσει της ομόφωνης απόφασής του στη συνεδρίαση της Τετάρτης 12 Μαΐου 2016, προσκαλεί τα Μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00, στο ΕΜΠ στο κτίριο Μπουμπουλίνα στον 3ο όροφο, στην αίθουσα Μ318.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, (ως συνήθως), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα 17.00, ασχέτως απαρτίας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Έκθεση Πεπραγμένων και Προγραμματισμού Δράσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τις ομάδες εργασίας
 • Έκθεση Διαχείρισης εσόδων - εξόδων
 • Παρουσίαση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
 • Παρουσίαση Εισήγησης & Έγκριση εγγραφής νέων μελών
 • Προτάσεις, ερωτήσεις, συζήτηση επί άλλων θεμάτων

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Aύρα Κυριοπούλου

Η Αντιπρόεδρος
Άννα Νικολάου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε «Καταιγισμό ιδεών (brainstorming)» και
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας 2016

25η Φεβρουαρίου 2016,


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του ΣΕΠΟΧ

Αποφασίζοντας με το νέο έτος να είμαστε αισιόδοξοι, παρά τη δύσκολη συγκυρία, και πιστεύοντας, ότι οι πολλές καλές ιδέες μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν μία ή και περισσότερες πάρα πολύ καλές ιδέες, σας καλούμε σε συνάντηση «Καταιγισμού ιδεών (brainstorming)», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Φεβρουαρίου 2016, στο Ε.Μ.Π. στον Τομέα Πολεοδομίας- Χωροταξίας και ώρα 16.00.

Παράλληλα με τη διαδικασία του «Καταιγισμού ιδεών (brainstorming)», θα κόψουμε επιτέλους, την πρωτοχρονιάτικη πίττα.


Για χρυσό φλουρί το βλέπω δύσκολο..


Επίσης θα δείτε και το νέο γραφείο του ΣΕΠΟΧ στο κτήριο Γκίνη για το οποίο το ΕΜΠ έκανε την τιμή στον ΣΕΠΟΧ , να του παραχωρήσει φιλοξενία, μετά την αναγκαστική αποχώρηση μας από το γραφείο της οδού Γαμβέτα, διότι το αγόρασε νέα εταιρία η οποία ήθελε να νοικιάσει ενιαία τον όροφο..

Σας περιμένουμε όλους με χαρά και αισιοδοξία για πολλές ιδέες.Η πρόεδρος
Αύρα Κυριοπούλου
Αρχιτέκτων Α.Π.Θ, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μ.Δ.Ε.-ΕΜΠ
Φυσιογνώστρια-Γεωγράφος ΕΚΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
6944268504 /210.6519151 aurakuriop@gmail.com
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ "Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του ΣΕΠΟΧ,

Σας καλούμε στην εκδήλωση για τον ετήσιο εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, αφιερωμένη για το 2015 στη «ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» Βαρκελώνη 2013 «Το Όραμα για τις Πόλεις και τις Περιοχές / Περιφέρειες του 21ου αιώνα», την οποία προετοίμασε «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωροτακτών Πολεοδόμων», (Τhe European Council of Spatial Planners ECTP-CEU).
Σχετική Πρόσκληση (09-11-15)   (PDF, 121KB)

Σχετικό αρχείο (02-11-15)   (PDF, 3,3 ΜB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΟΧ, τιμώντας τον εκλιπόντα καθηγητή Θαλή Αργυρόπουλο, αγαπητό και σεβαστό δάσκαλο, άνθρωπο και επιστήμονα, οργάνωσε ένα ηλεκτρονικό Αφιέρωμα το οποίο θα αναρτήσει στο διαδίκτυο στις 8 Νοεμβρίου 2014, Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Την ίδια ημέρα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Ιστορικού Κτιρίου της Πρυτανείας του ΕΜΠ τιμητική εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας συνάδελφοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό Αφιέρωμα θα παρουσιάσουν τα κείμενά τους.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στην εκδήλωση αυτή, μέσω της οποίας φιλοδοξούμε να αναδειχθούν γνωστές και άγνωστες πτυχές της πορείας του Θαλή.

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Κατεβάστε το αφιέρωμα (PDF, 4MB)
 
κάντε κλικ εδώ για την είσοδό σας